Skills Panorama: Kvalifikace a zaměstnání

Nabízíme Vám tři témata týkající se kvalifikací a zaměstnání, kterým se věnuje web Skills Panorama, a k nim vždy zajímavé údaje a informace. Zaměřili jsme se na kvalifikační nesoulad, slaďování kvalifikace a zaměstnání a předvídání kvalifikačních potřeb.

Kvalifikační nesoulad

  • Skills Panorama v záložce označené jako Analytical Highlight nabízí hloubkové analýzy zaměřené na specifické dovednosti jednotlivých sektorů, povolání, roztříděné podle zemí. V záložce „Focus on Skills challenges in Europe“ upozorňuje na jeden z aktuálních problémů Evropské unie, kterým je kvalifikační nesoulad. Zaměstnavatelé usilují o získání pracovníků vybavených potřebnými kvalifikacemi, zatímco míra nezaměstnanosti zůstává v důsledku doznívající hospodářské krize poměrně vysoká.
  • Jak je dále uvedeno, data z Evropského průzkumu společností (ECS - European Company Survey) realizovaného nadací Eurofound v roce 2013 dokládají, že při náboru zaměstnanců čelí potížím zhruba 39 % zaměstnavatelů. Cedefop ovšem konstatuje, že pouze část zaměstnavatelů deklarujících obtíže při náboru nabídla uchazečům odpovídající (konkurenční) práci a potýká se tak se skutečným nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil; ostatní mají obtíže s nalezením kvalifikovaných pracovníků v důsledku neefektivních personálních postupů, nekonkurenční nabídky práce nebo geografických překážek.
  • Evropské šetření kvalifikací a zaměstnání (European Skills and Jobs survey - ESJ), jehož realizátorem je Cedefop, ukazuje, že pětina dospělých zaměstnaných v rámci EU má při vstupu do zaměstnání nižší kvalifikaci, než jaká je pro danou pozici potřebná. Postupem času však většina pracovníků v EU průběžně rozvíjí své schopnosti a dovednosti a 39 % z nich pociťuje, že jejich kvalifikace není využívána efektivně. 
  • Ukazuje se, že pokud mají zaměstnanci možnost rozvíjet svou kvalifikaci v rámci svých stávajících pracovních míst, je pravděpodobnější, že budou schopni plnit budoucí požadavky těchto pracovních pozic. A pokud zaměstnavatelé dokáží plně využívat kvalifikací, které mají k dispozici, je také pravděpodobné, že dojde k poklesu míry kvalifikačního nesouladu a potenciálního nedostatku kvalifikovaných sil. 
  • Řešení kvalifikačního nesouladu leží v rukou zaměstnavatelů, jednotlivců, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy a státu. Role zaměstnavatelů spočívá v poskytování školení ke zvýšení vnitřní kvalifikační nabídky tak, aby se předešlo nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Ze strany jednotlivců a poskytovatelů vzdělání či odborné přípravy je především důležité nadále investovat do dovedností tak, aby se zabránilo zastarání dovedností. Úlohou státu je především zajistit vhodný systém efektivního předvídání kvalifikačních potřeb tak, aby kvalifikační nabídka lépe odpovídala poptávce po kvalifikacích.

Více informací na: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/skills-challenges-europe

Slaďování kvalifikace a zaměstnání

V rámci portálu Skills Panorama vznikla v letošním roce nová sekce zaměřená na slaďování kvalifikace a zaměstnání (Matching Skills and Jobs), která nabízí řadu ukazatelů týkající se nesouladu mezi dovednostmi a trhem práce, a to včetně klíčových ukazatelů vycházejících z Evropského šetření kvalifikací a zaměstnání (European Skills and Jobs survey - ESJ), jehož realizátorem je Cedefop.

Tyto nové ukazatele umožňují uživatelům zaměřit se více na problémy v oblasti kvalifikačního nesouladu, jako je nedostatečná kvalifikace, nedostatečné využívání či zastarávání kvalifikací u zaměstnanců v Evropské unii. Další indikátory se zabývají nerovnováhami trhu práce, jako je například míra dlouhodobé nezaměstnanosti či počet mladých lidí, kteří se neúčastní zaměstnání ani vzdělávání či odborné přípravy.

Slabá poptávka v oblasti zaměstnanosti v Evropě představuje rostoucí konkurenci pro pracovní místa a lidé jsou ochotnější přijmout místa, která neodpovídají úrovni jejich kvalifikace. Sekce Slaďování kvalifikace a zaměstnání se snaží na tyto neshody objevující se na evropském trhu práce upozorňovat a podchycovat je.

Sekce Slaďování kvalifikace a zaměstnání přináší nové poznatky k tématům, jako např.:

  • Nedostatečná kvalifikace – dochází k ní v případě, pokud kvalifikace pracovníků nedosahuje potřebné úrovně z toho důvodu, že kvalifikační potřeby pracovních míst se mohou v čase měnit. K tomu dochází především v důsledku nových technologií, výrobních metod či forem práce. Jedinci se častěji potýkají s nedostatečnou kvalifikací v odvětvích a profesích s rychle se měnícími kvalifikačními potřebami (např. odborné a vědecké služby, moderní výroba). Pracovníci s nedostatečnou kvalifikací se více obávají ztráty pracovního místa a jsou vystaveni větší pracovní nejistotě. Tito pracovníci vyžadují vyšší úroveň dalšího odborného vzdělávání pro zvýšení své kvalifikace a udržení pracovní produktivity. 
  • Nedostatečné využívání kvalifikací – je záležitostí veřejné politiky a podniků; překvalifikovaní jedinci mají větší tendenci být nespokojení a ve své práci vykazují nižší produktivitu. Jedinci vykonávající práci, při které plně nevyužívají své schopnosti a dovednosti, také jen v menší míře svou kvalifikaci dále rozvíjejí. 
  • Zastarávání kvalifikací – je důsledkem průmyslové restrukturalizace nebo změny kvalifikačních potřeb v technologicky náročných odvětvích a profesích (např. v odvětvích informačních a komunikačních technologií, financí, odborných a vědeckých aktivit), což může vést k zastarávání kvalifikace pracovníka v průběhu času. Může se ale také jednat o důsledek zhoršování fyzických a kognitivních schopností a dovedností dospělých v souvislosti se zvyšujícím se věkem. Aby nedocházelo k zastarávání kvalifikací, je důležité, aby se jednotlivci i zaměstnavatelé zavázali k dalšímu vzdělávání dospělých.

Více informací na: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/news/skills-panorama-introduces-new-section-%E2%80%98matching-skills-and-jobs%E2%80%99

Předvídání kvalifikačních potřeb

Skills Panorama v letošním roce uveřejnilo „Guidance Note: Anticipating and matching skills and jobs“, kde upozorňuje, že v mnoha zemích dochází k dlouhodobému nesouladu kvalifikací potřebných na trhu práce a těch, které pracovní síla nabízí. Předvídání kvalifikačních potřeb představuje strategický a systematický proces, jehož prostřednictvím aktéři na trhu práce identifikují budoucí kvalifikační potřeby a snaží se jim přizpůsobit, tak aby napomohli předejít potenciálnímu nesouladu mezi poptávkou po kvalifikacích a jejich nabídkou. Předvídání kvalifikačních potřeb umožňuje poskytovatelům vzdělávání a odborného výcviku, mladým lidem, tvůrcům politik, zaměstnavatelům a pracovníkům realizovat lepší volbu vzdělávání a odborného výcviku a prostřednictvím institucionálních mechanismů a informačních zdrojů vede k lepšímu využívání kvalifikací a rozvoji lidského kapitálu.

„Guidance note“ předkládá a popisuje klíčové prvky systému předvídání kvalifikačních potřeb, včetně dat, metodologie, nástrojů a institucí.

Více informací na: http://www.skillsforemployment.org/KSP/en/Details/?dn=WCMSTEST4_155653

Se zmíněnými tématy webu Skills panorama souvisí také vybrané publikace vydané v Národním ústavu pro vzdělávání. Nabízíme Vám anotace vybraných publikací:

Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000-2025 

Problematice vývoje a proměn kvalifikačních potřeb se věnuje i NÚV, který v rámci projektu VIP Kariéra II – KP vydal v roce 2015 publikaci vysvětlující metody určování kvalifikačních požadavků pracovních míst a přinášející pohled na pozice České republiky z hlediska HDP a konkurenceschopnosti. Významná pozornost je věnována analýze vývoje zaměstnanosti v České republice do roku 2014. Uváděné změny se týkají hlavně struktur zaměstnanosti – podle odvětví, profesních skupin, podle vzdělanosti a kvalifikační náročnosti. 

Podrobně popsány jsou rovněž různé metodologie projekce vývoje trhu práce. Pro Českou republiku je v publikaci položen základ zpracování projekce změn struktury pracovních míst pro období 2014-2025 s uvedením odvětví a profesí, u kterých jsou v ČR očekávány největší či nejrychlejší změny. 

Charakteristiky a perspektivy 60 profesních skupin v ČR a v EU a charakteristiky a perspektivy 26 odvětví ekonomiky v ČR a v EU jsou vzhledem k rozsahu informací publikovány elektronicky na http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyAbsolventi/34, v publikaci jsou na jednotlivá odvětví i profesní skupiny uvedeny přímé odkazy. 

 

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání 

Sledování vztahu získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání se věnuje i Národní ústav pro vzdělávání, který v 4letých intervalech analyzuje na základě dat z Výběrového šetření pracovních sil danou problematiku, a to jak z hlediska úrovně vzdělání, tak i z pohledu absolvovaného oboru. Kromě hodnocení samotné shody se analýzy věnují i komplexnějšímu pohledu na vybrané skupiny oborů vzdělání. 

Shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání je hodnocena pomocí čtyřstupňové škály – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda. Sledována je úroveň shody zejména u absolventů do pěti let od ukončení vzdělávání (tj. ve věku 20-24 let) a výsledky jsou porovnávány s hodnotami všech ekonomicky aktivních lidí. 

Jednak zda absolventi naleznou uplatnění v příslušném profesním oboru, jednak jaké původní vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních. 

Nejčerstvější dostupná data jsou z roku 2013, další kolo analýz bude vycházet z dat roku 2017.